پرینتر و فاکس یاسین ارائه کننده انواع پرینتر , آمادگی خود را برای ارائه انواع پرینترهای استوک و دست دوم به صورت عمده و با قیمت توافقی اعلام می دارد

پرینتتر اچ پی 1020 پرینتر اچ پی 4250 پرینتر اچ پی 1018 پرینتر اچ پی 6l
       
پرینترکانن پرینتر اچ پی 2500رنگی 100000ت پرینتر کانن  پرینتر اچ پی 3005
       
       
       
       
       

 

 

            پرینتر لیزری اچ پی 6L                                     پرینتر لیزری اچ پی 1200                      پرینتر لیزری اچ پی 1300  

            فروش دست دوم                                           فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی: 900000   ریال                     قیمت استثنایی: 1700000  ریال               قیمت استثنایی:1750000  ریال    

 

           پرینتر لیزری اچ پی 1005                                   پرینتر لیزری اچ پی 1006                      پرینتر لیزری اچ پی 1018  

            فروش دست دوم                                           فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:                   ریال                     قیمت استثنایی:                 ریال               قیمت استثنایی:                ریال    

 

           پرینتر لیزری اچ پی 1020                                     پرینتر لیزری اچ پی 1102                      پرینتر لیزری اچ پی 2014  

            فروش دست دوم    2500000                                       فروش دست دوم                                 فروش دست دوم       4500000 ریال

 

            پرینتر لیزری اچ پی 2015                                   پرینتر لیزری اچ پی 2035                     پرینتر لیزری اچ پی 2055  

            فروش دست دوم                                           فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:3800000  ریال                     قیمت استثنایی: 4300000 ریال               قیمت استثنایی:                ریال    

 

           پرینتر لیزری اچ پی 2100                                   پرینتر لیزری اچ پی 2200                      پرینتر لیزری اچ پی 2300  

            فروش دست دوم                                           فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:                   ریال                     قیمت استثنایی:                 ریال               قیمت استثنایی: 2000000 ریال    

 

          پرینتر لیزری اچ پی 2420                                   پرینتر لیزری اچ پی 3005                      پرینتر لیزری اچ پی 4200  

            فروش دست دوم                                           فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی3000000ریال                     قیمت استثنایی: 4500000  ریال               قیمت استثنایی: 4500000   ریال    

 

 

 

          پرینتر لیزری اچ پی 5100                                

            فروش دست دوم                                     

     قیمت استثنایی:    6500000  ریال