پرینتر اپسون 300                                           پرینتر اپسون 2170                              پرینتر اپسون 2180

           فروش دست دوم                                             فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:1500000  ریال                       قیمت استثنایی: 1200000   ریال              قیمت استثنایی: 2000000 ریال    

 

                 پرینتر اپسون DFX-5000                                  پرینتر اپسون DFX-8500                         پرینتر اپسون DFX-9000

           فروش دست دوم                                             فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی: 2000000   ریال                       قیمت استثنایی: 7000000   ریال              قیمت استثنایی: 32000000  ریال