پرینترسامسونگ 1210                            پرینتر سامسونگ 1610                           پرینتر سامسونگ 1640

            فروش دست دوم                                          فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:                   ریال                    قیمت استثنایی:                 ریال               قیمت استثنایی:                ریال    

 

                پرینتر سامسونگ 1710                            پرینترسامسونگ 1750                         پرینتر سامسونگ 1860

            فروش دست دوم                                          فروش دست دوم                                 فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:                   ریال                    قیمت استثنایی:                 ریال               قیمت استثنایی:                ریال   

 

                پرینترسامسونگ 1915                              پرینترسامسونگ 2250                          پرینترسامسونگ 2570

            فروش دست دوم                                          فروش دست دوم                                  فروش دست دوم        

     قیمت استثنایی:                   ریال                    قیمت استثنایی:                 ریال               قیمت استثنایی:                ریال